KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “Kanun ” olarak anılacaktır.) 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Veri Sorumlularına birtakım yükümlülükler yüklemiştir.Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri Tekstil Gıda ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülüklere hassasiyetle yaklaşmakta, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermekte ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemektedir. Şirket kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte; bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait ilgili kişisel verilerin Kanunu’ a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. 

İşbu aydınlatma metni Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz şirket tarafından aşağıda belirtilen hususlar kapsamında sizleri bilgilendirmek yönelik ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri Tekstil Gıda ve Dış Ticaret Ltd.Şti. olarak Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerine ait kişisel verileriniz ŞİRKET Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyete yönelik tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, faaliyetimiz kapsamında Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara mevzuata uygun olarak bilgi verilmesi, alınması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim  alım satım Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUKUKİ SEBEBİ

Özel nitelikli kişisel veri kapsamında yer almayan kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile amacı sınırlı olmak üzere; faaliyetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ŞİRKET’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, /hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığı, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınıza sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanırken Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun, bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iletilen talepleriniz 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınız KVKK kapsamında şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, taleplerinizi yazılı olarak. info@gunceldijital.com.tr adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya web sitemizde mevcut iletişim formu kısmından güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Saygıyla bilgilerinize sunulur.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.